USLOVI OBRADE PODATAKA

Ugovor o poverljivosti („Ugovor“)  koji kompanija Smart Automotive Solutions potpisuje sa korisnicima usluga sadrži uslove obrade ličnih podataka između Smart Automotive Solutions i bilo koje kompanije, organizacije, institucije ili bilo kog pravnog lica („Klijent“) koji koristi usluge Tahomotive platforme za obradu podataka sa digitalnog tahografa („Usluga“), za praćenje i obradu ličnih podataka svojih zaposlenih ili drugih pojedinaca u okviru njihovog Tahomotive naloga, tokom korišćenja Usluge.

Obrađivač ličnih podataka (Primalac poverljive informacije) je Smart Automotive Solutions sa kojim Klijent (Držalac poverljive informacije) ima ugovorni odnos ili čije Usluge Klijent koristi.

Pristupanjem ili korišćenjem ovom veb-sajtu ili bilo kojoj našoj usluzi, saglasni ste sa uslovima navedenim u ovoj Politici privatnosti, Politici kolačića, Uslovima korišćenja usluge i drugim uslovima i politikama objavljenim na našem veb-sajtu. Ako se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, morate napustiti veb-sajt i prekinuti korišćenje naših usluga.

1.1. Klijent kao kontrolor podataka (Držalac poverljive informacije) nalaže Smart Automotive Solutions (Primalac poverljive informacije) da obrađuje lične podatke u cilju pružanja Usluge Klijentu u skladu sa Ugovorom o Usluzi i Ugovorom o poverljivosti, zaključenim između Klijenta i Smart Automotive Solutions. U pogledu ličnih podataka dobijenih od Klijenta ili Tahomotive platforme tokom pružanja Usluga, Klijent se ponaša kao kontrolor podataka, a Tahomotive (Smart Automotive Solutions) kao obrađivač podataka.

1.2. Radi izbegavanja sumnje, ovaj odeljak sadrži potpuna i konačna uputstva za Klijenta u vezi sa obradom ličnih podataka Klijenta.

2.1. Smart Automotive Solutions će obrađuje lične podatke kako bi pružio Uslugu, poboljšao je, rešio sve probleme u vezi sa Uslugom koje Klijent može imati i obezbedio da Klijent dobije najbolje moguće korisničko iskustvo.

2.2. Smart Automotive Solutions prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

– da vas registrujemo za korišćenje Servisa, verifikujemo vaš identitet i kreiramo vaš Tahomotive nalog;

– da vam šaljemo fakture i obrađujemo uplate za uslugu;

– da personalizujete svoje korišćenje usluge kada podesite podešavanja naloga;

– da analizirate vaše preferencije ili korišćenje Usluge;

– da komuniciramo sa vama i informišemo vas o usluzi Tahomotive i da vam pružimo podršku u vezi sa Uslugom, odgovorimo na vaša pitanja i obradimo vaše zahteve;

– za poboljšanje Servisa ili za razvoj novih funkcija u okviru Usluge;

– da analiziramo i merimo kako se koristi naša usluga. Na primer, analiziramo podatke o vašem korišćenju Usluge da bismo optimizovali dizajn proizvoda, generisali izveštaje i kreirali statistiku;

– da vam isporučimo personalizovane oglase, promocije i ponude;

– radi zaštite pravnih interesa Smart Automotive Solutions, njegovih korisnika i drugih trećih lica i iz pravnih razloga kao što su npr. sprovođenje naših Uslova i odredbi, sporazuma ili politika, poštovanje svih važećih zakona i pomoć državnim organima u sprovođenju zakona.

3.1. Smart Automotive Solutions prikuplja, generiše i prima informacije na različite načine kada Klijent koristi uslugu ili je naruči. Neke od ovih informacija predstavljaju lične podatke.

3.2. Kategorije vlasnika podataka uključuju klijentove zaposlene, predstavnike i druge podatke koji će biti registrovani pod nalogom Klijenta.

3.3. Klijent daje sve neophodne saglasnosti i/ili se oslanja na druge odgovarajuće pravne osnove za obradu ličnih podataka. Klijent potvrđuje da su sva lica čiji se podaci obrađuju obavešteni o tome da se njihovi lični podaci prenose kompaniji Smart Automotive Solutions kao obrađivaču i trećim licima (podprocesorima) koje Tahomotive koristi za pružanje Usluge.

3.4. Prilikom otvaranja naloga na Tahomotive ili naručivanja usluge, Klijent daje sledeće informacije, koje sadrže lične podatke:

3.4.1. Ime/naziv kompanije;

3.4.2. Adresa e-mail;

3.4.3. Informacije o plaćanju;

3.4.4. Broj telefona;

3.4.5. Adresa za isporuku/fakturisanje;

3.4.6. Sve druge informacije dostavljene Tahomotive-u u tu svrhu.

3.5. Neke informacije se mogu obraditi dok Klijent ili subjekt podataka (na primer, zaposleni Klijenta) koristi Uslugu. U zavisnosti od obima i konfiguracije Tahomotive usluge, ove informacije mogu da sadrže i lične podatke:

3.5.1. Uređaj i pretraživač vlasnika podataka (kao što je IP adresa, tip pretraživača, verzija softvera itd.);

3.5.2. Digitalni tahograf i aktivnosti vozača (vreme utrošeno na pauze, vreme početka, zaustavljanja i završetka vožnje, trajanje vožnje, kalibracija tahografa, proizvođač tahografa, kalendar odsustva, podaci o kolegama, mogućnost korišćenja alata za obračun troškova itd.);

3.5.3. Podaci o vozilu (kao što su naziv i tip vozila, kilometraža, tehničke informacije, itd.)

3.5.4. Digitalna tahografska kartica (kao što je organ koji je izdao karticu, informacije o kontrolama, itd.).

3.6. Prilikom korišćenja ili konfigurisanja podešavanja Tahomotive naloga, Klijent može da pruži neke informacije koje u vezi sa drugim informacijama mogu da sadrže lične podatke (na primer, lokacija, vremenska zona, fotografija itd.).

3.7. Klijent može izabrati da integriše usluge treće strane u vezi sa određenim aspektima Tahomotive usluge. Usluga treće strane je softver koji se integriše sa Uslugom i Klijent može da omogući ili onemogući takvu integraciju za Tahomotive nalog. Kada se omogući, relevantni dobavljač usluga treće strane može da deli ili prima određene informacije (uključujući uvoz ili izvoz). Klijent treba da proveri podešavanja privatnosti ovih usluga trećih strana da bi razumeo koji podaci mogu biti otkriveni Tahomotive-u.

4.1. Smart Automotive Solutions će obraditi gore navedene podatke sve dok pruža Uslugu Klijentu i dok Klijent ima aktivan Tahomotive nalog. Međutim, lični podaci se mogu izbrisati u bilo kom trenutku na zahtev Klijenta.

4.2. Osim ako važeći zakon nalaže, Smart Automotive Solutions nema obavezu da čuva lične podatke Klijenta nakon raskida ugovora sa Klijentom. Nakon raskida ugovora, Tahomotive može nastaviti da čuva neke lične podatke, ograničene na minimalni iznos potreban da bi Smart Automotive Solutions ispunio zakonske obaveze, da bi obezbedio pouzdane rezervne sisteme, rešio spor između Klijenta i Smart Automotive Solutions, ako ga ima, sprečio prevaru i zloupotrebe, sprovodio ugovor i/ili sledio legitimne interese Smart Automotive Solutions ili trećih strana.

5.1. Da bi Smart Automotive Solutions mogao da pruži uslugu, sarađuje sa trećim licima koja nam pružaju različite usluge potrebne u redovnom toku poslovanja. Kategorije trećih strana primalaca (podprocesora) ličnih podataka obuhvataju pružaoce usluga hostinga i kolokacije servera, mreže za komunikaciju i isporuku sadržaja, pružaoce usluga za bezbednost podataka i pružaoce usluga naplate i obrade plaćanja, otkrivanje i sprečavanje prevara provajderi, veb analitika, dobavljači usluga distribucije i praćenja e-pošte, usluga snimanja sesija, provajderi reklamnih i marketinških usluga, IT, pravni i finansijski savetnici, između ostalog („Provajderi usluga trećih strana“).

5.2 Provajderi usluga dobijaju količinu ličnih podataka koja im je neophodna da bi pružili traženu uslugu. Smart Automotive Solutions deli lične podatke samo sa takvim dobavljačima usluga trećih lica koji su se obavezali da se pridržavaju obaveza zaštite podataka, pružaju dovoljne garancije i sprovode odgovarajuće tehničke i organizacione mere, i na drugi način poštuju važeće zakone o zaštiti podataka o ličnosti. SmartAutomotive Solutions ostaje odgovoran za obradu ličnih podataka koju sprovode treći provajderi usluga koje angažujemo za odgovarajuću obradu podataka u skladu sa važećim zakonima.

5.3. Klijent daje opšte ovlašćenje Smart Automotive Solutions da angažuje dobavljače usluga ili podprocesore treće strane. Klijent može zatražiti informacije o dobavljačima usluga trećih lica tako što će kontaktirati Smart Automotive Solutions. U slučaju da Klijent ima bilo kakve pravno osnovane primedbe na angažovanje Nezavisnog pružaoca usluga, Klijent i Smart Automotive Solutions će pokušati da nađu rešenje za dalju obradu podataka u ograničenom obimu bez korišćenja određenog podprocesora. Druga mogućnost je raskid Usluge u skladu sa uslovima raskida navedenim u Ugovoru o Usluzi.

5.4. U određenim situacijama, Smart Automotive Solutions može imati zakonsku obavezu da deli podatke Klijenta sa trećim licima, ako je to zakonom propisano ili kada informacije zatraže državni organi.

5.5. Lični podaci koje Tahomotive platforma obrađuje mogu se preneti trećim stranama koje se nalaze van Evropske unije. U takvim slučajevima delićemo lične podatke samo sa onim primaocima koji su se obavezali da se pridržavaju neophodnih zahteva za zaštitu podataka i koji su u stanju da obezbede odgovarajući nivo zaštite ili su dali adekvatne garancije.

6.1. Smart Automotive Solutions koristi razumne i odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne mere u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka u cilju zaštite poverljivosti, integriteta i dostupnosti ličnih podataka. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka nije garantovano bezbedan 100%, stoga Smart Automotive Solutions podstiče Klijenta da vodi računa o ličnim podacima u svom posedu koji se obrađuju na mreži i postavi jake lozinke za Tahomotive nalog, ograniči pristup računaru i pretraživaču tako što će se odjaviti nakon završetka sesije i izbegavati da Tahomotive- u pružite bilo kakve osetljive informacije čije bi otkrivanje moglo da nanese značajnu štetu vlasniku podataka.  

6.2. Svo ovlašćeno osoblje Smart Automotive Solutions uključeno u obradu ličnih podataka Klijenta i trećih lica obavezalo se na obavezu poverljivosti i neće pristupiti ili na drugi način obrađivati lične podatke bez odobrenja Klijenta ako to nije za potrebe pružanja Usluge.

6.3. U slučaju povrede ličnih podataka, Smart Automotive Solutions će obavestiti Klijenta u skladu sa obavezama utvrđenim važećim zakonima i pružiti razumnu pomoć u vezi sa istragom povrede ličnih podataka i obaveštenjem nadzornom organu i vlasnicima čiji su podaci u vezi sa takvim ličnim podacima

6.4. Uzimajući u obzir prirodu obrade, Smart Automotive Solutions će pomoći Klijentu u pružanju tehničkih ili organizacionih mera, u meri u kojoj je to moguće, za ispunjenje obaveza Klijenta kao kontrolora podataka u vezi sa:

6.4.1. sve zahteve vlasnika podataka Klijenta u pogledu pristupa ili ispravljanja, brisanja, ograničenja, prenosivosti, blokiranja ili brisanja njihovih ličnih podataka koje Tahomotive obrađuje u ime Klijenta. U slučaju da vlasnik podataka pošalje takav zahtev direktno Smart Automotive Solutions, odmah ćemo proslediti takav zahtev Klijentu;

6.4.2. istraživanje povrede ličnih podataka i obaveštenje nadzornom organu i vlasnicima podataka Klijenta u vezi sa takvom povredom ličnih podataka;

6.4.3. po potrebi, priprema procene uticaja na zaštitu podataka i gde je potrebno obavljanje konsultacija sa bilo kojim nadzornim organom.

7.1. Na zahtev Klijenta, Smart Automotive Solutions je saglasan da pruži dovoljno informacija kako bi pokazao usklađenost sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Ove informacije treba da budu dostavljene u meri u kojoj su takve informacije pod našom kontrolom i nismo sprečeni da ih otkrijemo prema važećem zakonu, obavezi čuvanja poverljivosti ili bilo kojoj drugoj obavezi koju dugujemo trećoj strani.

7.2. Ako dostavljene informacije, po razumnoj proceni Klijenta nisu dovoljne, saglasni smo da se dozvoli i doprinese reviziji obrade podataka.

7.3. Takvu reviziju će obaviti nezavisna treća strana sa dobrom tržišnom reputacijom, koja ima iskustvo i kompetenciju za obavljanje revizija obrade podataka i potvrđenu od strane Smart Automotive Solutions i Klijenta.

7.4. Takva revizija će se izvršiti u vreme dogovoreno između Klijenta i Smart Automotive Solutions u roku od 2 (dva) meseca od trenutka kada je Klijent pisanim putem zahtevao reviziju. Revizor će morati da potpiše ugovor o poverljivosti koji uključuje obavezu da ne otkriva poslovne informacije u svom revizorskom izveštaju koji će nam takođe biti dostavljen. Revizija će se vršiti tokom uobičajenog radnog vremena, bez ometanja poslovanja. Naručilac ima pravo da zahteva reviziju jednom u 2 godine. Sve troškove revizije snosi Klijent.

8.1. Smart Automotive Solutions može povremeno da promeni ovu Politiku, na primer, u slučaju da se uvedu nove usluge ili funkcije. U slučaju izmena ili bilo kakvih promena,  blagovremeno ćemo obavestiti Klijenta slanjem elektronskog obaveštenja predstavniku Klijenta sa naznakom prirode i obima izmena. Izmene i dopune se primenjuju od trenutka koji naznačen u ovom delu veb stranice.

8.2. Nastavkom korišćenja usluge Tahomotive ili na drugi način pružanjem ličnih podataka, nakon sprovođenja izmena i dopuna, Klijent je saglasan sa ažuriranim uslovima.

Ako imate bilo kakva pitanja o obradi ličnih podataka ili ovim Uslovima obrade podataka, kontaktirajte nas koristeći kontakt podatke u nastavku:

podrska@tahomotive.rs

office@smartautomotives.rs

Smart Automotive Solutions

Vojvode Stepe 16, Inđija 22320

+381 60 73 000 73

Ovi Uslovi obrade podataka su na snazi od 01. januara 2022.